บัตรที่ต้องการความปลอดภัยกันการปลอดแปลง (Anti-Copy Card) โรงพิมพ์โมเดิร์นการ์ด พริ้นติ้ง
แอนด์ดีไซต์มีบริการงานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง (Anti-Copy Card) เพื่อลูกค้าที่ต้องการป้องกัน
การปลอมบัตร เช่น บัตรชมคอนเสิร์ต บัตรส่วนลด บัตรเข้างานต่างๆ ส่วนรูปแบบการป้องกันต่างๆแตก
ต่างกันออกไปตามประเภทของบัตรเช่น บัตรพลาสติก หรือบัตรกระดาษ 

1. การพิมพ์Pentone
เป็นการพิมพ์แบบสายลวดลายกราฟฟิกเพื่อป้องกันการคัด
ลอกและลวดลายสวยงามด้านหลังเส้นเหล่านี้เราสามารถออก
แบบ 3 มิติ และการพิมพ์ Pentone 5- 7 แบบ ทำให้การปลอม
แปลงเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากแถบสีนั้นมีสีสดใสการพิมพ์
น้อยมากที่สามารถคัดลอกได้ยกเว้นแต่เค้าจะมีไฟล์ต้นฉบับ
2. การพิมพ์Ultra
    การพิมพ ์Ultra เป็นการพิมพ์ยูวีป้องกันการปลอมแปลงเรา
สามารถพิมพ์โลโก้และใช้หมึกยูวีพิเศษ (Printing UV) สามารถ
ออกแบบ 1 แบบหรือออกแบบร่วมกับไอคอนอีกด้วย เช่น การ
พิมพ์UV บนธนบัตรการป้องกันแบบนี้เป็นการพิมพ์หมึกพิเศษ
ลงไปบนบัตรอีกครั้งหลังจากที่เราพิมพ์และประกอบบัตรเสร็จ
3. การพิมพ์Holograme
     การพิมพ์บัตรHolograme นี้ไม่ใช่การพิมพ์โฮโลแกรมที่ใช้กับ
เครื่องพิมพ์บัตรทั่วไปโดยเราสร้างโฮโลแกรมนี้ให้ทางลูกค้าที่
เดี่ยวซึ่งระบบการพิมพ์นี้เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำให้ลายเส้น
รูปภาพ หรือเส้น ออกมาลายเส้นแบบเดียวกันหรือสายเดียวกัน
ตลอดทำให้เป็นเรื่องยากมากที่จะคัดลอกในโฮโลแกรมก็มีลาย
เส้นเฉพาะเช่นกันเว้นแต่ผู้คัดลอกนั้นจะมีไฟล์ต้นฉบับแต่เรา
รับประกันได้เลยว่าถ้าพวกเค้าไม่มีไฟล์ต้นฉบับไม่มีทางเป็น
ไปได้เลยในการคัดลอกพิมพ์บัตรให้เหมือนเราได้อย่างแน่นอน