บัตรเติมเงิน เงินเกม

Prepaid card คือ บัตรชําระเงินล่วงหน้า คือ บัตรที่ผู้ถือบัตรได้จ่ายเงินล่วงหน้า ให้แก่ผู้ออกบัตร แล้วจึงนําบัตรไปชําระค่าสินค้าหรือบริการ ซึ่งโดยมากจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าไม่มากนัก เช่น การใช้ชําระค่าโทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น โดยมูลค่าเงินในบัตรจะลดลงเรื่อยๆ ตามการใช้จนกระทั่งหมดมูลค่า เช่น จำพวกบัตรเติมเงิน เกมออนไลน์ ต่างๆ เป็นต้น